باشگاه یزدان مهر

: : يكشنبه 6 آذر 1401

مرتضی غفوری

مرتضی غفوری

رزومه کاری:

ـ‌ مدیر انجمن گویندگان جوان ایساتیس

ـ جوان برتر استان یزد در سال 96 


فوق لیسانس مدیریت

حامیان یزدان مهر