باشگاه یزدان مهر

: : سه شنبه 16 خرداد 1402

محمدرضا حسن پور

محمدرضا حسن پور

رزومه و سوابق کاری:

ـ‌ مدیر باشگاه اتحاد مریم آباد


لیسانس حسابداری

حامیان یزدان مهر