باشگاه یزدان مهر

: : سه شنبه 16 خرداد 1402

محافظت از دروازه آرزوها

محافظت از دروازه آرزوها

عجب عکسی گرفته جواد زارع عکاس خوب باشگاه مان! چقدر این عکس زنده است! چقدر این عکس نمادین است!


عجب عکسی است این عکس و عجب لحظه را ثبت کرده عکاس، که در آن سه پسر بچه ۸ ساله انگار حاضرند برای حفظ دروازه یزدان مهر از جان شان مایه بگذارند، انگار از سرزمین شان دفاع می کنند، انگار از رویاهایشان محافظت می کنند.


سه بازیکن خودشان را در مسیر توپ قرار داده اند و این سطح از انگیزه و هیجان برای حفظ دروازه تیم شان، همان چیزی است که در فوتبال مدرن دنیا به آن اگرِسیو مثبت می گویند، همان تعصب خودمان، همان برانگیختگی و وا ندادن بازی و تلاش برای بردن تا آخرین لحظه.


اگر یزدان مهر توانسته است این انگیزه را درون پسربچه های ۸ ساله بیدار کند، قطعا همه ما به رسیدن به رویاهای مان امیدوار می شویم.

حامیان یزدان مهر