دومین جشن لباس باشگاه یزدان مهر برگزار شد
رفتار حرفه ای و انسان دوستانه برای بازیکن مصدوم
یزدان مهر باشگاه برتر ایران در حوزه فرهنگ
داستان یک موفقیت
بازتاب جشنواره ملی باشگاه داری ایران در رسانه ها
داستان نیما
سرود باشگاه یزدان مهر
کاشی سرو دومین اسپانسر رسمی یزدان مهر
مراسم رونمایی از اسپانسر باشگاه یزدان مهر در سال ۹۸