باشگاه یزدان مهر

: : پنج‌شنبه 23 ارديبهشت 1400

محمدرضا حسن پور

محمدرضا حسن پور

رزومه و سوابق کاری:

ـ‌ مدیر باشگاه اتحاد مریم آباد


لیسانس حسابداری

حامیان یزدان مهر